“Our house is gone” Tornado wrecks Dayton, Ohio

165